Prof. Dr. Canan Karatay’dan meslekten men cezasına yanıt

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, “Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor” sözleri nedeniyle 15 gün süreyle meslekten men cezasının onandığı haberleriyle ilgili olarak konuştu. Yasal hakkını kullanarak temyiz yoluyla Danıştay’a başvuran Karatay; “Bu yol tüketilmeden, geri dönülemeyecek şekilde değişmez kesin bir kararın varlığından ve bu kararın kesinleşmesinden ve/veya uygulanmasından bahsedilemez, sonucunun beklenmesi gerekir” dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Tabip Odası, altın standart olarak önerilen ve şeker riski olsun veya olmasın tüm hamilelere mutlak uygulanan rutin şeker yüklemesine karşı çıkan şahsıma, yaptığım açıklamalar sebebiyle 15 gün meslekten geçici men cezası vermiştir. Bu cezanın iptali için açılan davayı, Ankara 12. İdare Mahkemesi reddetmiştir. İstinaf başvurusuna ait ‘usule ve esasa ait itirazları’, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, ‘kesin’ olarak reddetmiştir.

Ne var ki karar ve karardaki ‘kesin’ tavsifi yasaya aykırı olduğundan, Danıştay nezdinde ‘temyiz’ konusu yapılmıştır. Ancak, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, ‘kesin karar’ gerekçesiyle temyizin mümkün olmadığına karar vermiştir. Oysa halen yürürlükte olan yasa hükümlerine göre karar hukuken kesin olmayıp, Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olduğundan Danıştay 8. Daire Başkanlığı nezdinde E.2018/3147 sayı ile temyize müracaat edilmiştir.

İşte bu noktada Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararının kesin olduğundan bahisle, Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü eliyle 26.06.2018 günü tebligat yapılmış ve geçici olarak meslekten men cezasının 6023 sayılı yasanın 42 ve 49. maddeleri uyarınca uygulanması istenmiştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki somut olay, idari yargı kararının uygulanması değil, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu kapsamında verilen ‘geçici meslekten men’ cezasının yine aynı yasaya göre Bakanlık tarafından uygulamaya konulmasıyla ilgilidir. Bunun için önce ceza kararının kesinleşmesi lazım ve şarttır. Zira 6023 sayılı yasanın 42 maddesi şöyledir: ‘Yüksek Haysiyet Divanı’nın verdiği kararlar ilgili haysiyet divanına bildirilir ve keyfiyet hakkında disiplin işlemi yapılan kimseye tebliğ edilir. Kesinleşen kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca uygulanır.’

Canan KaratayBu durumda halen yürürlükte olan aynı yasanın 47 maddesinde ifadesini bulan Danıştay’a başvuru hakkına binaen bu hukuki denetim sağlanmadıkça 42 maddeden bahisle kesinleşme ve uygulama işlemi bahis konusu olamaz. Zira 47 madde hükmü aynen şöyledir: ‘Oda Haysiyet Divanı’ndan gelecek ikinci karar üzerine Yüksek Haysiyet Divanı’nın vereceği kararlar hakkında Danıştay’a başvurma hakkı mahfuzdur.’

Madde hükmündeki ‘kesinleşen karar’ ve/veya ‘kesin’ ifadesinden ne anlaşılması gerektiği hukuken bellidir ve Türk Dil Kurumu kesinliği şöyle açıklamıştır: ‘Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, mutlak, durum.’

Dolayısıyla Danıştay’a başvuru sonucunun beklenmesi zorunludur. 6023 sayılı yasanın 47 maddesi yürürlükte olduğu sürece karardaki kesin ifadesine atıf yaparak hukuki yapıyı ve cümleyi çekiştirmek ve kesin olduğunu söylemek yersiz ve gereksizdir. Zira yasa koyucu, ceza uygulamasını sonuçları ağır olan bir yaptırım olarak gördüğünden bu cezanın Yüksek Mahkeme Danıştay’ın denetiminden geçmesini istemiş ve bu nedenle 6023 sayılı yasanın 47 maddesindeki düzenlemeyi yapmış, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu yürürlüğe girdiği halde bu maddeyi kaldırmamış, yeni yasada bu maddenin ortadan kaldırıldığına dair bir düzenlemeye yer vermemiş, değişiklik de yapmamıştır. Bu iradeye uymak ve uygulamak mecburiyeti vardır.

Yeni 2577 sayılı yasal düzenlemeye rağmen 47. maddeyi yürürlükte tutan yasa koyucunun bu açık iradesini Sayın Mahkeme, yorum yaparak hatalı iki gerekçeyle yok saymıştır. Bu nedenlerledir ki halen yürürlükte olan 6023 sayılı yasa madde 47 özel düzenlemesine binaen yasal hakkımı kullanmış ve temyiz yoluyla Danıştay’a başvurmuş bulunmaktayım. Bu yol tüketilmeden, geri dönülemeyecek şekilde değişmez kesin bir kararın varlığından ve bu kararın kesinleşmesinden ve/veya uygulanmasından bahsedilemez, sonucunun beklenmesi gerekir.

Sonuç olarak yukarıda açıklanan gerekçelerle meslekten men cezasını uygulamak isteyen Sağlık Bakanlığı nezdinde uygulama işleminin durdurulması, dava sonucunun beklenmesi ve hukuka aykırı uygulama işleminin düzeltilmesi için 28.06.2018 tarihli dilekçeyle Bakanlığa başvuru yapılmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Hukuka aykırı cezayla ilgili olarak dava/temyiz sonucuna göre tüm anayasal ve yasal hakların kullanılacağı tabiidir. Zira tecrübe ve düşüncenin açıklanması yaptırım konusu olamaz.”

Diğer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı